ฉันต้องการรายงานผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (โปรแกรมแฮ็ก)

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ถ้าคุณพบผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (โปรแกรมแฮ็ก) กรุณาแนบภาพหน้าจอหรือวิดีโอที่แสดงความเป็นไปได้ในการใช้โปรแกรมดังกล่าวและรายงานไปยังศูนย์บริการลูกค้าของ Defense Derby.

เมื่อมีการรับแจ้งผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง.

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เราอาจไม่สามารถแจ้งขั้นตอนและผลลัพธ์ของการจำกัดดังกล่าวได้ และเราหวังว่าคุณจะเข้าใจและอภัยให้.

กรุณาทราบว่า หากมีการรายงานเท็จ คุณอาจได้รับมาตรการตามนโยบายการดำเนินงานเช่นกัน.

[ฟอร์มรายงานผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต]
1. ชื่อเล่นของผู้เล่นที่ต้องการรายงาน :
2. วันและเวลาที่เกิดเหตุ :
3. ข้อมูลที่แสดงความเป็นไปได้ของการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (ภาพหน้าจอหรือวิดีโอ) :

*นโยบายการดำเนินงานของ Defense Derby
https://defensederby.krafton.com/th/clause/rule_of_conduct/latest

 

บทความในส่วนนี้