ฉันต้องการรายงานผู้เล่นเกี่ยวกับภาษาที่ไม่เหมาะสม

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

หากคุณเห็นผู้เล่นใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม โปรดแนบภาพหน้าจอและรายงานไปยังฝ่ายสนับสนุน Defence Derby

เราจะจัดการรายงานของคุณโดยดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการดำเนินงานของเรา

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรายงานกระบวนการระงับและผลลัพธ์เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นรายอื่น

โปรดทราบว่า ผลกระทบของการรายงานที่ไม่เท็จจริงนั้น ขึ้นอยู่ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของเรา

[แบบฟอร์มส่งรายงานภาษาที่ไม่เหมาะสม]
1. ชื่อผู้เล่น:
2. วันที่:
3. หลักฐานพฤติกรรมของผู้เล่น (ภาพหน้าจอหรือวิดีโอ):

บทความในส่วนนี้