แท่นบูชาคืออะไร?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

คุณสามารถรีเซ็ตเลเวลของหน่วยทั้งหมดเป็น 1 และเรียกคืนวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการเติบโต คุณยังสามารถสลับเลเวลของหน่วยทั้งสองผ่านการโอนได้
หน่วยที่จะโอนเลเวลจะต้องมี Lv.2 ขึ้นไป และหน่วยที่จะได้อัพเลเวลจะต้องอยู่ที่Lv.1 หากหน่วยได้รับเลเวลจากหน่วยอื่นที่มีเลเวลสูงสุดนั้นต่ำกว่าหน่วยที่ให้เลเวล การโอนย้ายจะไม่สามารถดำเนินการได้

บทความในส่วนนี้